Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem osobních údajů, kterým je společnost Klíč, spol. s r. o., IČ 28129377, se sídlem Žižkova tř. 309/12, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18988, Telefonický kontakt: 604 194 397, Email: mirka.lorencova@jazykovaskolaklic.cz (dále jen “společnost“), pro:

 • zasílání informací souvisejícími se službami, tj. zejména nabízení jazykového vzdělávání, zasílání informací o pořádaných akcích, kurzech a ostatních službách s výukou cizích jazyků spojených
 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • vedení uživatelského účtu

 

 1. Zpracovávané údaje

Studující/odpovědný zástupce dává souhlas ke zpracování těchto osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • rodné číslo
 • zdravotní pojišťovna
 • užívaná léčiva

 

 1. Forma a délka zpracování

Osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Tento souhlas ke zpracovávání osobních údajů je udělen do odvolání.

 

 1. Poučení o právech
 2. Nákup služeb není podmíněn tímto souhlasem a studující/zákonný zástupce může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty mirka.lorencova@jazykovaskolaklic.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je studující/zákonný zástupce, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.
 3. Studující/zákonný zástupce mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:
 4. Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 13 Nařízení; zejména se jedná o právo studujícího/zákonného zástupce na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje studujícího/zákonného zástupce společností shromažďovány a zpracovávány);
 5. Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 15 Nařízení; zejména se jedná o právo studujícího/zákonného zástupce na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje studujícího/zákonného zástupce zpracovávány);
 6. Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se studujícího/zákonného zástupce týkají.);
 7. Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo studujícího/zákonného zástupce, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání studujícího/zákonného zástupce vymazala osobní údaje studujícího/zákonného zástupce za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením);
 8. Právo na omezení zpracování osobních údajů (právem na omezení zpracování osobních údajů se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 18 nařízení);
 9. Právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo studujícího/zákonného zástupce získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.);
 10. Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva studujícího/zákonného zástupce obsažená v čl. 21 nařízení).

 

 1. Zjistí-li nebo domnívá-li se studující/zákonný zástupce, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou studujícího/zákonného zástupce soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
 2. Studující/zákonný zástupce má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo studujícího/zákonného zástupce na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.
 3. V průběhu kurzů a seminářů mohou být pořizovány fotografie a videosekvence pro propagační účely Klíč, spol. s r. o., které nebudou sdíleny ani poskytovány třetí straně.
top
Jazyková škola Klíč. All rights reserved.

Login

Create an Account Back to login/register